Regulamin Zajęć i Rezerwacji

Sup Academy Poland (http://supacademy.pl/)
Grupa Surf Academy

Anna Pawełczyk- Sadowska
78-100 Kołobrzeg
ul. Cicha 6a/1
NIP: 5842547233

REGULAMIN ZAJĘĆ i REZERWACJI

§1
Warunkiem przystąpienia do szkolenia SUP jest posiadanie umiejętności pływania, zapis na szkolenie u organizatora: SUP ACADEMY POLAND, pozytywną akceptację instruktora oraz wpisanie na listę uczestników , po uprzednim zapoznaniu się z treścią akceptacją niniejszego regulaminu;

§2
Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do:
punktualnego stawiania się na zajęcia;
ścisłego wykonywania poleceń instruktorów podczas trwania zajęć na wodzie;
dbania o sprzęt przydzielony do zajęć na wodzie;
natychmiastowego powiadomienia o uszkodzeniu sprzętu używanego podczas zajęć i innego sprzętu;
wykorzystywania powierzonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem;

§3
Uczestnik szkolenia prowadzonego przez instruktora przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczeń pokazywanych przez instruktora może odmówić ich wykonywania.

Instruktor nie ponosi odpowiedzialności, z tytułu szkody na osobie kursanta w przypadku nie wykonania przez niego ćwiczenia zgodnie z jego wskazówkami.

§4
Przystąpienie do zajęć zwalnia instruktora z odpowiedzialności z tytułu szkody na osobie kursanta, o ile nie stwierdzi się uchybień związanych z bezpieczeństwem kursantów.

§5
Zabrania się przystępowania do wykonywania zajęć na wodzie przez uczestników znajdujących w stanie po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka( środków odurzających) oraz przyjmowania tego rodzaju środków podczas szkolenia;

§6
Uczestnik szkolenia może wykonywać jedynie ćwiczenia zlecone przez instruktora;

§7
Wszyscy uczestnicy kursu mają obowiązek pływać podczas zajęć w kamizelkach asekuracyjnych, niezależnie od stopnia zaawansowania. Nie zastosowanie w/w sprzętu w trakcie szkolenia następuje na wyłączne ryzyko kursanta. Organizator i instruktor nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie powstałą w wyniku nie zastosowania kamizelki asekuracyjnej ochronnego w trakcie szkolenia przez uczestnika kursu.

§8
Uczestnik szkolenia w przypadku niedyspozycji i ograniczeń uniemożliwiających kontynuowanie zajęć na wodzie ma obowiązek poinformować o tym instruktora i powinien niezwłocznie przerwać wykonywanie ćwiczenia.

§9
Uczestnik ma obowiązek powiadomić instruktora o dostrzeżonych wadach sprzętu. W przypadku nie zgłoszenia uszkodzenia sprzętu lub jego elementów organizatorowi i przystąpienia do zajęć odbywających się na wodzie organizator i Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe podczas użytkowania wadliwego sprzętu.

§10
Uczestnik ma bezwzględny obowiązek powiadomienia organizatora o każdorazowym wejściu do wody oraz powrocie na ląd. W razie zaniechania tego obowiązku uczestnik ponosi koszty nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej lub ratowniczej;

§11
Z chwilą otrzymania przez Kursanta sprzętu przeznaczonego do szkolenia ponosi on odpowiedzialność materialną za jego zagubienie lub sprzeczne z jego przeznaczeniem wykorzystywanie.

§12
Organizator i Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zdrowia i życia wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi związanymi z ryzykiem sportowym i możliwy kontuzjami wynikającymi z uprawiania Stand Up Paddle ;

§13
Na okres trwania szkolenia na każdym kursancie spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od następstw wszelkich nieszczęśliwych wypadków, kontuzji i ich następstw powstałych podczas zajęć na wodzie i na lądzie.

§14
Organizator i Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie mienia lub zdrowia osób trzecich spowodowane przez uczestnika pod wpływem alkoholu środków odurzających jak również wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu oraz niewłaściwym wykonaniem przez kursanta zleconych przez instruktora ćwiczeń.

§15
Uczestnictwo osób niepełnoletnich w szkoleniach sportowych uzależnione jest od zaakceptowania warunków niniejszego regulaminu przez rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zobowiązani są do potwierdzenia zgody przez podpisanie właściwego regulaminu. Rodzice niepełnoletniego kursanta we własnym zakresie zobowiązani są do ubezpieczenia dziecka w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków mogących zaistnieć w trakcie szkolenia prowadzonego przez Organizatora i Instruktora

§16
Rezerwacja zajęć zostaje uznana za potwierdzoną w momencie otrzymania przez organizatora wpłaty na konto lub potwierdzenia wpłaty, a następnie otrzymania informacji potwierdzającej przez kursanta.

§17
Odwołanie zajęć przez kursanta możliwe jest na conajmniej 72h przed terminem zajęć. W innym przypadku opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi przez organizatora.

§18
Nie pojawienie się w umówionym miejscu na zajęcia lub spóźnienie bez uprzedniego powiadomienia instruktora powoduje brak zwrotu za zajęcia.

§19
Organizator ma prawo do przeniesienia zajęć na inny termin ze względów na nagłe zmiany pogody oraz względy bezpieczeństwa szkolenia niezależne od organizatora.